Terms of Use

Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel wij ernaar streven nauwkeurige en geschikte informatie te leveren, kunnen er onbedoelde technische/feitelijke onnauwkeurigheden en typografische fouten voorkomen op deze website of in door ons verzonden e-mail, faxen en brieven. Wij verzoeken u vriendelijk ons bij het constateren hiervan een e-mail te zenden: info@singleestatecoffee.nl

Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies bij Single Estate Coffee ingewonnen te hebben. Single Estate Coffee is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.

Inhoud website

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van onze website. De inhoud van de website wordt "ONGEWIJZIGD", "ZOALS BESCHIKBAAR" geleverd. Single Estate Coffee staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische voorstellingen, links of andere bestanddelen die de site bevat en Single Estate Coffee wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor fouten of omissies in die gegevens van de hand. 
Single Estate Coffee verbindt zich niet tot actualisering van de informatie die de site bevat. 
Single Estate Coffee wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik of de interpretatie door anderen van informatie op de site van Single Estate Coffee.

Vrijwaring

Beslissingen gebaseerd op de informatie op de site van Single Estate Coffee zijn uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de bezoeker. In ruil voor het gebruik van de site van Single Estate Coffee stemt de bezoeker ermee in Single Estate Coffee te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker op basis van die informatie neemt.

Gebruik persoonsgegevens

In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten op deze website maakt Single Estate Coffee gebruik van persoonsgegevens. In het Privacy Statement vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan en op welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd.

Copyright

Deze website geniet auteursrechterlijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Single Estate Coffee. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Single Estate Coffee
Transportweg 67 - 2676 LM Maasdijk - Postbus 411 - 3140 AK Maassluis - The Netherlands

 

SAMENWERKEN

Wij werken graag samen met mensen die dezelfde liefde voor koffie hebben als wij. Neem contact met ons op om samenwerkingen te bespreken.

CONTACT

Single Estate Coffee Roasters
Transportweg 67 - 2676 LM Maasdijk
The Netherlands
Kvk 24256813
BTW NL009688511B01

T +31 174535303
info@singleestatecoffee.nl

NIEUWSBRIEF